Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty”

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1
Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz postanowień niniejszego statutu.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych, która realizuje działalność społecznie użyteczną.

§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3
Stowarzyszenie działa na terenie Polski i zagranicą.

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym zakresie działania.

§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznaki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania

§7
Celami Stowarzyszenia są:
– prowadzenie opieki medycznej, psychologicznej i duchowej wśród chorych dotkniętych nieuleczalnymi, przewlekłymi chorobami głównie w okresie terminalnym oraz udzielanie pomocy i duchowego wsparcia rodzinom tychże chorych,

– prowadzenie kompleksowej opieki medycznej, psychologicznej i duchowej nad osobami niepełnosprawnymi oraz udzielanie pomocy i duchowego wsparcia ich rodzinom,

– rehabilitacja osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,

– szkolenie specjalistyczne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, formacja duchowa osób opiekujących się chorymi oraz osób przygotowujących się do tej pracy, w tym finansowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje,

– działalność oświatowa i szkoleniowa w zakresie zachowań prozdrowotnych oraz w zakresie zmiany postaw wobec problemów niepełnosprawności, cierpienia, śmierci i umierania,

– współpraca z innymi organizacjami o podobnych założeniach działania,

– działalność naukowa w zakresie kompleksowej opieki paliatywnej i dziedzin pokrewnych.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– opiekę medyczną i psychologiczną, spełnianą przez powołanie i działanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w myśl Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 (Dz. U. Nr 91, poz. 408) z późniejszymi zmianami,

– prowadzenie rehabilitacji i fizykoterapii wśród osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,

– opiekę duchową wobec tychże chorych i ich rodzin oraz wobec opiekującego się zespołu spełnianą przez osoby duchowne,

– organizację kursów, wykładów, prelekcji i innych form szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy, władz lokalnych odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną i problemy przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz innych osób zainteresowanych opieką paliatywną,

– wydawnictwa popularno – naukowe oraz publikacje na tematy związane z opieką paliatywną i działalnością Stowarzyszenia,

– organizowanie zjazdów, konferencji i innych form wymiany doświadczeń z ośrodkami o podobnym zakresie działania,

– współpracę ze szkolnictwem i instytucjami szkolenia zawodowego przy opracowywaniu programów i metod nauczania w zakresie opieki paliatywnej,

– możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

– organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności naukowej w zakresie opieki paliatywnej i dziedzin pokrewnych,

– organizowanie imprez publicznych, zbiórek pieniężnych, kampanii reklamowych, promocyjnych, edukacyjnych w szczególności w zakresie profilaktyki zdrowotnej, wolontariatu, opieki paliatywnej oraz idei hospicyjnej.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§9
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba zainteresowana problematyką przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz zobowiązująca się do przestrzegania postanowień niniejszego statutu i zasad etyki.


§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych.
– skreślony

§11
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji oraz pisemnych rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

§12
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do popierania w określonej formie działalności Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§13
Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

Członek honorowy ma prawo do używania tytułu „Członka Honorowego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty”.

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu.

§14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
– czynnego i biernego prawa wyborczego,
– czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

§15
Członkowie wspierający nie posiadają ani biernego ani czynnego prawa wyborczego. Posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu członków.

Członkowie wspierający mają prawo do używania tytułu „Członka Wspierającego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty”.

Członek wspierający winien wywiązywać się ze świadczeń zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień statutu.

§16
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
– aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
– płacenia składek.

§17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
– dobrowolnego wystąpienia członka, poprzez zgłoszenie na piśmie swej decyzji Zarządowi,
– skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia
lub nie wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia przez okres co najmniej dwóch lat,
– śmierci członka,

Pozbawienie tytułu członka wspierającego następuje w przypadku utraty przez niego osobowości prawnej lub nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań.

§18
W przypadku określonym w § 17 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 decyduje Zarząd w drodze uchwały podając przyczynę skreślenia.

Osoba skreślona lub pozbawiona tytułu członka wspierającego ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie.

Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby członków biorących udział w głosowaniu.

W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród zgłoszonych i przegłosowanych kandydatów na Walnym Zgromadzeniu w kolejności uzyskanej ilości głosów. Ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Rozdział V
Walne Zgromadzenie Członków

§21
Walne Zgromadzenie wszystkich członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
– określenie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– podejmowanie uchwał w kwestii udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia,
– wybór Przewodniczącego Zarządu,
– wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
– zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.

§22
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym powiadamiając
o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie, mailowo na adres podany przez członka lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały niezależnie od liczby członków biorących udział w głosowaniu.

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi, a także zaproszeni goście.

Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach, które są przedmiotem jego zwołania i były zgłoszone w zawiadomieniu.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapadają zgodnie z § 22 ust. 2, 3, 4 i 5.

Rozdział VI
Zarząd

§24
Do zakresu działania Zarządu należy:
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
– kierowanie Stowarzyszeniem zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
– uchwalanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia,
– wnioskowanie i opiniowanie w kluczowych sprawach funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
– skreślony
– dysponowanie zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia majątkiem Stowarzyszenia
oraz prowadzenie jego działalności finansowej,
– podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
– ustalanie wysokości i formy poboru składek członkowskich.

§25
Stosunek pracy z członkiem stowarzyszenia zawierają w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby z Zarządu w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

§26
W skład Zarządu wchodzi 4-7 członków w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik.

Przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie.

Wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika wybierają członkowie Zarządu (ze składu wybranego przez Walne Zgromadzenie) na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

Członkiem Zarządu nie może być członek stowarzyszenia, który był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§27
Posiedzenia zwyczajne Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale w terminach ustalonych przez Zarząd.

Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zarządu.

Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§28
Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę co do realizacji zadań statutowych oraz kontrolę wewnętrzną Stowarzyszenia. Jest organem niezależnym od Zarządu.

Do zakresu działalności Komisji należy:
– kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
– przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej,
– składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
– składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
– występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
– dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z zasadami rachunkowości.

§29
Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 członków.

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

Członkowie komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwala Walne Zgromadzenie.

Funkcja członka Komisji Rewizyjnej nie może być łączona z funkcją członka Zarządu.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek stowarzyszenia, który:
– pozostaje w stosunku do członka Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
– był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział VIII
Majątek Stowarzyszenia

§30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Dochodami Stowarzyszenia są:
– dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
– subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy,
– dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wpływy ze składek członkowskich.

Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Stowarzyszenia może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenia woli, w tym dotyczące zobowiązań majątkowych, składają w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby z Zarządu, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

Inne osoby mogą występować w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd reprezentowany jak w & 30 ust. 5.

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy, członkowie i członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

Majątek stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

Stowarzyszenie nie może przekazywać swego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Stowarzyszenie nie może kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§31
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy w całości realizacji celów statutowych.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzenie powołuje likwidatorów tym samym trybem.

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się organizacjom nie nastawionym na osiąganie zysku o podobnych celach działania, którym służyło Stowarzyszenie. Uchwały w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłym trybem.

Statut Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy
z Kalkuty” z siedzibą w Gdańsku został uchwalony w dniu 12 stycznia 2000 r. przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia oraz zmieniony w dniu 20 marca 2000 r., 21 kwietnia 2001, 17 czerwca 2004, 13 grudnia 2004, 14 lipca 2009, 27 maja 2010, 27 czerwca 2013.