Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Fieldorfa 23 Gdańsk 80-041 (dalej jako Hospicjum Gdańskie).

2. Hospicjum Gdańskie powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych. Dane do kontaktu: iodo@hospicjum.net

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń medycznych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług medycznych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.