KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJA
DLA PACJENTÓW


Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:


          1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na rzecz
          Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Fieldorfa 23 Gdańsk 80-041 (dalej jako
          Hospicjum Gdańskie).

          2. Hospicjum Gdańskie powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
          kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych.
          Dane do kontaktu: iodo@hospicjum.net

          3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń medycznych, na
          podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
          osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
          niezbędne do świadczenia usług medycznych.

          4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
          danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

          5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania obowiązku przechowywania
          dokumentacji medycznej

          6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich
          sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
          zgody w dowolnym momencie.

          7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

          8. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
          i profilowania.